+48 502 62 62 59    biuro@helloecc.pl

W związku z decyzją Premiera RP dotyczącą ogłoszenia stanu epidemii,  nasze warsztaty językowe nie będą mogły być zrealizowane w najbliższym czasie. Przesunęliśmy terminy na jesień i monitorujemy sytuację. O kolejnych decyzjach i wznowieniu wyjazdów będziemy informować na bieżąco. Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

  


English Culture Centre
O nas
O nas » Polityka prywatności


Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się kontaktować?

Administratorem Państwa danych jest „HELLO” English Culture Centre Zofia Charłampowicz-Jabłońska z
którą można się kontaktować :

  •  Pisemnie, kierując korespondencję na adres :
  •  Telefonicznie
  •  E-mailowo pod adresem

Państwa dane są także udostępniane firmom, które zapewniają realizację naszych usług w porozumieniu z nami
czyli nasi Zaufani Partnerzy (przewoźnik autokarowy, fracht promem, organizatorzy zakwaterowania u rodzin i
same rodziny, nauczyciele szkół współpracujących z nami i realizujący umowę w ramach jednej grupy
uczestników). Listę Zaufanych Partnerów można sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki
prywatności i zdecydować, czy chcą Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych.
Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?
Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony
danych.

Robimy to , ponieważ wypełniamy :

  • Zobowiązania wynikające z umowy oraz podejmujemy działania na żądanie osoby, która występuje jako opiekun prawny uczestnika warsztatów, przed zawarciem umowy (art.6 ust.1 lit b RODO).
  • Obwiązki prawne (art.6 ust.1 lit c RODO)
  • Zadania służące interesowi publicznemu (art.6 ust.1 lit e RODO)

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. imię i nazwisko uczestnika, data
urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz takie same dane rodziców /
opiekunów. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local
storage) instalowanych przez nas na naszych stronach, i urządzeniach oraz w przechowywanych przez nas
dokumentach.


Anonimowy wizerunek uczestników

Częścią danych osobowych jest wizerunek uczestników warsztatów. Podczas realizowania warsztatów
językowych wykonywane są zazwyczaj zdjęcia grup osób i miejsc, które zwiedzany. Przetwarzanie
anonimowego wizerunku uczestników jest częścią marketingu firmy HELLO ECC (ma na celu zobrazowanie
realizacji naszych usług i wprowadza element wiarygodności oferty), jest pamiątką zarówno dla uczniów jak i
ich opiekunów oraz stanowić może o atrakcyjności oferty szkoły na rynku edukacyjnym.


Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich
podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do
zasady trzy z nich:

1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest szkoła lub rodzice /
opiekunowie uczestników lub sami uczestnicy (o ile są to osoby dorosłe). Umowa to, w naszym
przypadku, umowa grupowa lub indywidualna o świadczenie usług turystyczno-edukacyjnych. Jeśli
zatem zawieramy z Państwem umowę o realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Państwa dane
w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. W przypadku, gdy Uczestnik bierze udział w
organizowanych przez nas warsztatach językowych jego dane są niezbędne do : sporządzenia listy osób
jadących autokarem, przeprawianych promem, zakwaterowanych i żywionych, korzystających z
programu zwiedzania i realizacji zajęć w formie warsztatowej oraz ubezpieczonych od NNW, KL i BP.
Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Państwu usługi, a Państwo nie mogliby z niej
korzystać.

2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy
przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co
obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi oraz bezpieczeństwa
uczestników podczas realizowanych przez nas warsztatów.

3. Państwa dobrowolna zgoda jest potrzebna głównie w przypadku, gdybyśmy mieli dostarczać usługi
marketingowe. Aby móc przekazać interesujące Państwa oferty musimy mieć możliwość przetwarzania
Państwa danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli Państwo nie chcą, nie
muszą jej udzielać. Dzięki naszemu rozwiązaniu mają Państwo również możliwość ograniczenia
zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie. Państwa pozostałe uprawnienia wynikające z
udzielenia zgody są opisane poniżej.
Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub
inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu
dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Państwa dane przetwarzane będą do czasu
istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia,
ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych
do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest
uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Skąd pozyskujemy Państwa dane?

Państwa (lub Państwa dzieci) dane są pozyskiwane wyłącznie z formularzy, które Państwo wypełniają lub w
przypadku niedostatecznego ich wypełnienia – zostaną przez Państwa dostarczone w innej formie.
Jak długo będą przetwarzane Państwa dane ?

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania :
- W zakresie realizacji umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
wymagany przez przepisy prawa lub do realizacji ewentualnych roszczeń
-  W zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na HELLO ECC w związku z prowadzeniem
działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków.
-  W zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego
usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądanie.
-  Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów HELLO ECC stanowiących podstawę ich
przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie
występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.

Przekazywanie danych

Państwa dane będą przetwarzać HELLO ECC i Zaufani Partnerzy, jeśli Państwo wyrażą na to zgodę. W
każdym przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie
do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez HELLO ECC lub naszego Zaufanego Partnera. W każdym
przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane
mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i
przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia wobec Państwa danych i ich przetwarzania
przez nas i Zaufanych Partnerów.

Mogą Państwo :

-  Żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub
ich usunięcia
-  Wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie,
jakiego dotyczy ta zgodna z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
-  Wnieść skargę do organu nadzorczego GIODO, w którym Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy,
w tym RODO.

Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać. Jeśli to
jednak nastąpi przed wykonaniem usługi – nie będziemy jej mogli wykonać. W takiej sytuacji wina
niewywiązania się z umowy nie będzie leżała po naszej stronie – Państwo będą ponosić wszystkie jej
konsekwencje.

Zgoda

Jeśli chcą Państwo zgodzić się na przetwarzanie przez HELLO English Culture Centre i naszych Zaufanych
Partnerów Państwa danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Państwa z naszej oferty
wyjazdów na warsztaty językowe należy taką zgodę podpisać na formularzu zgłoszeniowym. Wyrażenie zgody
jest dobrowolne. W każdym momencie mogą Państwo także edytować swoje preferencje w zakresie udzielonej
zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania danych (w tym wizerunku
uczestników) w celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes HELLO ECC, jako
administratora.



« wróć